Wednesday 24 December 2014

Psycopg2 - MacOS X - library not loaded libssl.1.0.0.dylib reason image not found - Issue Resolved

I encountered following error on my MacOS X after installing PostgreSQL and Psycopg2 for my Python and Django based application.

ImportError: dlopen(/Users/aliraza/Projects/VirtualEnv/django1.5/lib/python2.7/site-packages/psycopg2/_psycopg.so, 2): Library not loaded: libssl.1.0.0.dylib
  Referenced from: /Users/aliraza/Projects/VirtualEnv/django1.5/lib/python2.7/site-packages/psycopg2/_psycopg.so
  Reason: image not found

STEP-1:
Check if you have openssl installed by writing openssl on the commandline:
$ openssl

 If it starts, this means its installed in your system and you may skip STEP-2 and go directly to STEP-3.

STEP-2: 
If openssl isn't installed, install it by:
$ brew install openssl

STEP-3: 
Check the path of openssl lib on your machine. On my machine it was:
$ /usr/local/opt/openssl/lib/

STEP-4:
You have to simply include this path from STEP-3 by running following command:
$ export DYLD_LIBRARY_PATH=***YOUR OPENSSL PATH FROM STEP-3 HERE***
i.e in my case, the command with the STEP-3 path is:
$ sudo export DYLD_LIBRARY_PATH=/usr/local/opt/openssl/lib/

You may also have to create a symbolic link to PostgreSQL's lib folder. For that, first check your path of PostgreSQL's lib folder and then write following commands accordingly:

$ sudo ln -s /Library/PostgreSQL/9.4/lib/libssl.1.0.0.dylib /usr/lib/
$ sudo ln -s /Library/PostgreSQL/9.4/lib/libcrypto.1.0.0.dylib /usr/lib/

Now run python/ Django shell and import psycopg2. I had no errors after following this recipe.

1 comment:

 1. dongtam
  game mu
  cho thue phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữ
  người tu chân hay tu ma, yêu ma quỷ quái, ma pháp sư, đấu sư tu luyện đều là đối kháng với thiên địa, lực lượng không phải là đối thủ của thiên địa.

  Mà hiện tại Nhạc Thiên lão tổ đã là cường giả đạt tới tu vi võ kiếp lần thứ hai, thực lực tu vi mạnh hơn nhiều, cho nên võ kiếp cũng rất lớn.

  Thời gian từ từ trôi qua, người của Nhạc gia cũng đang rất lo lắng.

  - Nhạc Thành, cuối cùng chính là võ kiếp lần thứ ba, ngươi cần phải đối kháng.

  Ở xung quanh mấy nghìn dặm mây đen trở nên chất chồng, mây đen bắt đầu đông nghịt, từng thanh âm cót két vang lên khiến cho Nhạc Thành cũng bị dao động.

  Âm thanh bắt đầu náo động, truyền khắp mọi ngóc ngách, dưới sự tràn ngập ủa mây đen, không gian bắt đầu trở nên tối sầm lại.

  ReplyDelete